02-04-2013 r. Wersja do wydruku  

MIKROPOŻYCZKI dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim !!!

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

 

Odbiorcy:

Odbiorcą ostatecznym wsparcia są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

Przeznaczenie pożyczki:

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w zakresie swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej). Cel pożyczki musi być jasno i ściśle określony.

Przedstawiony wniosek o udzielenie pożyczki musi jednoznacznie wskazywać pozycje kosztowe, na jakie ma zostać wydatkowana pożyczka. W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele:

-         inwestycyjne,

-         obrotowe,

-         inwestycyjno-obrotowe.

 

Kwota i okres umowy pożyczki:

Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 50.000 zł. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Z uwagi na charakter pożyczkobiorców oraz sprawność procesu monitoringu umów pożyczkowych, ustala się obligatoryjny, miesięczny cykl spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. Możliwe jest, na wniosek pożyczkobiorcy, udzielenie karencji na spłatę rat kapitałowych w wymiarze maksymalnym 12 miesięcy. Udzielenie karencji jest uzależnione od oceny wniosku pożyczkowego i leży w gestii Pośrednika Finansowego. Pośrednik może w uzasadnionych przypadkach udzielić karencji krótszej niż wnioskowana lub odmówić jej udzielenia, jeśli oceni, iż karencja wpływa negatywnie na szanse spłaty pożyczki lub/i jej przeznaczenie zgodnie z założeniami wniosku. Karencja nie wstrzymuje biegu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania działalności przez pożyczkobiorcę.

 

Oprocentowanie:

Pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r., str. 6), tj. poniżej 4,8% + marża do 4%.

 

Zabezpieczenie pożyczki:

Pośrednik Finansowy ma obowiązek przyjęcia wiarygodnego zabezpieczenia udzielanej pożyczki. Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek mogą być wszystkie stosowane zgodnie z prawem środki zabezpieczeń finansowych. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić:

-         weksel in blanco (obligatoryjnie),

-         oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 kpc,

-         przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

-         ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości/gatunku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

-         hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

-         poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego – w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda i/lub poręczenie współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia,

-         zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

-         poręczenie przez osoby trzecie,

-         przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób,

-         cesja z polisy ubezpieczeniowej,

-         inne zabezpieczenie majątkowe.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z:

Regulaminem uczestnictwa – http://www.unia.srem.com.pl/asp/pliki/pobierz/regulamin_uczestnictwa.pdf

Regulaminem pożyczek – http://www.unia.srem.com.pl/asp/pliki/pobierz/regulamin_uczestnictwa.pdf

oraz do złożenia formularza rekrutacyjnego i podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

I KROK – dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Formularz rekrutacyjny – http://www.unia.srem.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=127&artykul=248&akcja=artykul

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – http://www.unia.srem.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=127&artykul=248&akcja=artykul

 

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie przystępujemy do wypełnienia wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami.

 

II KROK – dokumenty do ubiegania się o pożyczkę do pobrania z www: http://www.unia.srem.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=127&artykul=248&akcja=artykul:

Wniosek o pożyczkę

Biznes Plan-część opisowa

Biznes Plan-część finansowa

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie o nie zaleganiu w US i ZUS

BIG-upoważnienie konsument

BIG-upoważnienie przedsiębiorca

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

WAŻNA INFORMACJA – UWAGA !

Zaleca się rejestrację działalności gospodarczej po otrzymaniu decyzji w sprawie udzielenia pożyczki. Działalność gospodarczą można zarejestrować najwcześniej po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, a najpóźniej przed podpisaniem umowy o pożyczkę.

 

Kontakt do pośrednika finansowego:

 

Lider projektu:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Malej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

 

1.      Milena Filipowska tel.: 698 074 659, 61 283 27 04, e-mail: milena@unia.srem.com.pl

2.      Renata Ławniczak tel.: 61 283 27 04, e-mail: renata@unia.srem.com.pl

 

Partnerzy projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, tel.: 63 245 30 95

1.      Monika Szymczak tel.: 691 724 269, 63 245 3095, e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie, ul. Kolejowa 10, 63-100 Śrem

1.      Julita Słomińska tel.: 61 283 91 77


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.