15-04-2013 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Wysłuchanie sprawozdań za rok 2012 z zakresu:

a)     współpracy gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi,

b)     działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)     działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dolsk.

6.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 264/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek,

b)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tertenów zabudowy mieszkaniowo- letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/14. 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek,

c)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, położonego w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica,

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za rok 2012,

e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy odwodnienia poboczy dróg powiatowych nr 4082P i 4085P w Ostrowiecznie,

f)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

8.      Interpelacje i wnioski.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.