01-02-2018 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

 

I. Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 10.000,-zł

 

II. Zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków wynosi: 4.000,-zł

 

III. Zadanie trzecie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Temat zadania: Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 1.000,-zł.

 

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018.

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku.

W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 lutego 2018 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Kinga Przykłota tel. 61 2825001 wew. 52.

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz wzór >>> Plik PDFPDF (815 kB)

 

ZARZĄDZENIE NR 8/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na 2018 rok:

 

Pobierz treść >>> Plik PDFPDF (205 kB)


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.