31-01-2019 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

 

I. Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 6.000,-zł

 

II. Zadanie drugie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizacja szkolenia i wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Planowana wysokość środków wynosi: 4.000,-zł

 

III. Zadanie trzecie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków wynosi: 4.000,-zł

 

IV. Zadanie czwarte z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Temat zadania: Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 1.000,-zł

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019.

 

Terminy składania ofert:

Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

 

w kopertach z dopiskiem:

„Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 26 lutego 2019 roku.

W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 25/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Marta Boniec tel. 61 2825001 w. 52.

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz wzór >>> Plik PDFPDF

 

ZARZĄDZENIE NR 25/19 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2019

 

Pobierz treść >>> Plik PDFPDF


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.