20-03-2019 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na VII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 1400 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:

a)    Rewizyjnej,

b)    Skarg, Wniosków i Petycji,

c)    Budżetu i Spraw Gospodarczych,

d)    Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

e)    Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,

c)    w sprawie przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,

d)    w sprawie utworzenia Przedszkola w Małachowie,

e)    w sprawie utworzenia Przedszkola w Mszczyczynie,

f)     w sprawie utworzenia Przedszkola w Ostrowiecznie,

g)    w sprawie utworzenia Przedszkola w Wieszczyczynie,

h)    w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Międzychodzie,

i)      w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk,

j)     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne,

k)    w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Lubiatówko oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów,

l)       w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Ostrowieczno oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów,

m)  w sprawie powołania Komisji Statutowej.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

>>> System eSesja <<<


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.