21-11-2007 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XVII Sesj

 

 

 

 

 

 

Przewodniczcy Rady MiG Dolsk zaprasza na XVII Sesj Rady Miasta i Gminy Dolsk, ktra odbdzie si w dniu 28 listopada 2007 roku o godz. 1100 w sali Urzdu Miasta i Gminy Dolsk z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjcie protokou z obrad XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z dziaalnoci midzysesyjnej.

4.      Podjcie uchwa w sprawach:

a)     okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok,

b)     okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na 2008 rok,

c)     opaty targowej,

d)     obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego,

e)     opaty od posiadania psw,

f)       zmiany budetu miasta i gminy na rok 2007,

g)     ustalenia regulaminu okrelajcego wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw,

h)     okrelenia rodzajw wiadcze przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placwek owiatowych prowadzonych przez gmin Dolsk oraz warunkw i sposobu przyznawania tych wiadcze,

i)        zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozmiaru zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w placwkach owiatowych oraz okrelenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela,

j)       Gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych na 2008 rok,

k)      ustalenia diet dla radnych,

l)        diet dla przewodniczcych organw wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dolsk,

m)    powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk o obowizku zoenia owiadczenia lustracyjnego,

n)     programu wsppracy na 2008 rok miasta i gminy Dolsk z organizacjami pozarzdowymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorzdu terytorialnego,

o)     przekazania Zakadowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Dolsku –V etap,

p)     wyposaenia gminnej jednostki budetowej w skadniki majtkowe.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne gosy i wnioski.

7.      Zakoczenie obrad.

 

 

 

Przewodniczcy Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.