19-10-2009 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 października 2009 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2008 złożonych przez radnych.

5.      Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2008 złożonych przez pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

6.      Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2008/2009.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010,

b)     opłaty targowej na 2010 r.,

c)     opłaty od posiadania psów na 2010 r.,

d)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.,

e)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 r.,

f)       uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej,

g)     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4070P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Wieszczyczyn”,

h)     ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

i)        programu współpracy na 2010 r. miasta i gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

j)       zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk,

k)      regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,

l)        ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk,

m)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne,

n)     zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk,

o)     zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk,

p)     obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

8.      Interpelacje i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.