GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

I. Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 5.000,-zł

 

II. Zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków wynosi: 9.000,-zł

 

III. Zadanie trzecie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Temat zadania: Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 1.000,-zł

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020.

 

Terminy składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego nt. „............” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00. W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Marta Boniec tel. 61 2825001. Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2020 r.
Opublikowano dnia 28-01-2020 r.