GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

I.     Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Planowana wysokość środków wynosi: 5.000 zł

 

II. Zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków wynosi: 10.000 zł

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

 

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

 

Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021.

 

Terminy składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego nt. „...............” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00. W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 marca 2021 r.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela: Marta Boniec tel. 61 2825001.

 

Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej:

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 18-03-2021 r.