Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku leśnego – osoby prawne winni stosować następujące wzory formularzy:

  •  deklaracja na podatek leśny

- druk do pobrania  - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk do pobrania  - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk do pobrania  - .pdf

Dodatkowe informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane składać:

  1. Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  2.  Odpowiednio skorygowane deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty.
  3. Do naliczenia podatku leśnego została przyjęta cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. i wyniosła 212,26 zł za 1 m3 (Opublikowane M.P.2021.950).

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Płatność podatku do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Pliki do pobrania