Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego składać można w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju.   

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej  i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • Wypełniony i podpisany  wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
  •  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  •  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Druk do pobrania 

- druk do pobrania.pdf

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  •  skrócony odpisu aktu – 22,00
  •   zupełny odpis aktu – 33,00
  •   wielojęzyczny odpis aktu – 22,00 zł 

na konto Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001 

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej. 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, jeśli dotyczy USC Dolsk, w przypadku złożenia wniosku o wystawienie odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego – 10 dni.  

W sprawach szczególnych, wymagających tłumaczenia aktów stanu cywilnego przez tłumacza przysięgłego, w terminie do miesiąca. 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie ma zastosowania. 

Pliki do pobrania