Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I Wymagane dokumenty
  1.  Wypełniony wniosek o wydanie decyzji
  2.  Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w art. 74 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  3.  W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
II Opłaty

Złożenie wniosków, załączników do wniosku i wydanie decyzji  podlega opłacie skarbowej:

  1.  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże się z opłatą 205,00 zł;
  2.  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 17 zł;
  3.  zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu.

 

III Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni - przy kompletnych wnioskach 

Do 60 dni- w sprawach szczególnie skomplikowanych

IV Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V Uwagi

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przeprowadza postępowanie administracyjne i po analizie zebranych materiałów dowodowych przygotowuje stosowną decyzję. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Pliki do pobrania