Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami-art. 92-100 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) 
II Wymagane dokumenty

Wnioski o podział nieruchomości można składać w następujący sposób:

 •  składając w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 •  wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk;

Dwa wzory wniosków i oświadczenie:

 • wniosek o podział z art. 93 (postępowanie dwuetapowe)
 • wniosek o podział z art. 95 (postępowanie jednoetapowe)
 • oświadczenie o aktualnym stanie wpisu w księdze wieczystej
III Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nie podlega opłatom. 

IV Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jest:

 • I etapowe w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 •  II etapowe w trybie określonym w art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 1. poprzez wydanie opinii w formie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości - w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. następnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w terminie 1 miesiąca od złożenia pozostałych dokumentów wraz z projektem podziału.
V Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18, 60-967 Poznań za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Pliki do pobrania