Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk”.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,
  3. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok,
  4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo,
  5. w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód,
  8. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym miejscu,
  9. w sprawie podjęcia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/183694.