Bon energetyczny 2024 - wnioski od 1 sierpnia

   Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo:

 1. gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł netto, oraz 
 2. gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł netto.

   Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób

   W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny) i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

   Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r . w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

   Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można będzie złożyć:

 1. w zwykłej pisemnej formie papierowej - tj. wypełnić i podpisać wzór wniosku przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska i złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku - albo wysłać ten wypełniony wniosek pocztą; 
 2. w formie elektroniczne przez platformę ePUAP albo aplikację mObywatel, który trzeba podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

   Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę gmina będzie miała 60 dni.

   Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

   Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

   W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Pliki do pobrania