Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

   Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk wyborów uzupełniających ławników, na kadencję 2024-2027 do:

  • do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:
    - 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

   Kandydatów na ławnika Radzie Miasta i Gminie Dolsk mogą zgłaszać do dnia 14 marca 2024r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Dolsk.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 14 MARCA 2024 ROKU

Pliki do pobrania