GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA


INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Dolsk, 19 sierpnia 2015 r.

RG.6220.9.2015.SS

 

 

Informacja

 

 

informuję:

 

1.      o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Eko Energia Wielkopolska, Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 58A/3, 60-853 Poznań, z dnia 29 lipca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Dolsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 6,0 MW, w miejscowości Wieszczyczyn, na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 77, obręb ewidencyjny Wieszczyczyn, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie;

2.      o zwróceniu się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem z zapytaniem o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony mają prawo do czynnego udziału w postępowaniu, prawie wglądu do akt, zgłaszania wniosków, uwag i zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przy Placu Wyzwolenia 4, w godzinach urzędowania, Referat Gospodarczy, biuro nr 17.

 

 

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY DOLSK

/-/ HENRYK LITKA
Opublikowano dnia 19-08-2015 r.