GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na IX Sesję


Zaproszenie na IX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na IX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2007 roku o godz. 1200 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji .

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2006 rok,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2007 rok,

c)     Szkoły Podstawowej w Małachowie,

d)     zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Śrem i gminą Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk, gminie Śrem zadania w zakresie kanalizacji ,usuwania i oczyszczania ścieków.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski

 
Opublikowano dnia 18-04-2007 r.