GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XVII Sesję


Zaproszenie na XVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2007 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok,

b)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,

c)     opłaty targowej,

d)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

e)     opłaty od posiadania psów,

f)       zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2007,

g)     ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

h)     określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dolsk oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela,

j)       Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok,

k)      ustalenia diet dla radnych,

l)        diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dolsk,

m)    powiadomienie Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

n)     programu współpracy na 2008 rok miasta i gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

o)     przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku –V etap,

p)     wyposażenia gminnej jednostki budżetowej w składniki majątkowe.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 21-11-2007 r.