Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2023

   Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

  1. Zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
    Temat zadania: Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.
    Planowana wysokość środków wynosi: 10.000 zł
  2. Zadanie drugie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
    Temat zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
    Planowana wysokość środków wynosi: 10.000 zł

   Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), jeśli prowadzą działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

   Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wsparcia wykonania zadania.

   Dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

   Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

   Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2023 roku.

Terminy składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego nt. „............” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 roku do godziny 14:00. W konkursie nie wezmą udziału oferty złożone po ww. terminie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu określa Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2023 r.

   Informacji w sprawie konkursu udziela: Marta Boniec-Jackowiak tel. 61 2825001.

   Oferty należy składać według wzoru zamieszczonego poniżej.

Pliki do pobrania