Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2023

Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2023

   Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

   Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego. Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących działalności organu wykonawczego oraz podległych jednostek w zakresie realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminę Dolsk.

   Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią także źródło wiedzy dla mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być także podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.

WAŻNE!
   Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2023 przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2024 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, w godzinach pracy urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nt. Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2023”.

Pliki do pobrania