Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji

   W dniu 20 marca 2024 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr LXII/452/24 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie gminy Dolsk w 2024 roku w kwocie 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Wieszczyczynie na zadanie: „Remont z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wolnostojącego - plebanii w Wieszczyczynie na działce nr ewid. 133”.

   W związku z powyższym umowę o udzielenie dotacji podpisano 29 marca 2024 roku.