Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w siedzibie urzędu (I piętro pok. nr 4).

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, tj.:

  1. oświadczenie dot. formy prawnej beneficjenta, wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii wg PKD (do pobrania poniżej);
  2. w przypadku posiadania bydła, owiec, kóz lub świń - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec lub kóz oraz liczbie świń;
  3. w przypadku posiadania koni - oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2023 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
  4. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 lub CN 3826 00, za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

   Uprzejmie prosimy wszystkich wnioskodawców o dopisywanie na wnioskach (ołówkiem) numeru kontaktowego.

   Osoby chcące otrzymać oryginały faktur VAT proszone są o dopisanie takiej informacji na wniosku (ołówkiem) – o możliwym terminie odbioru zostaną one poinformowane telefonicznie lub sms.

   W przypadku pytań i wątpliwości oraz w razie potrzeby potwierdzenia powierzchni użytków rolnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 28 43 403.

Pliki do pobrania