Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku rolnego – osoby prawne winni stosować następujące wzory formularzy:

  •  deklaracja na podatek rolny

- druk do pobrania - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk do pobrania - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk do pobrania - .pdf

Dodatkowe informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać:

  1.  Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  2.  Odpowiednio skorygowane deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty.
  3. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  4. Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 Ulgi w podatku rolnym:

1. Ulga z tytułu zakupu gruntów

- druk do pobrania .pdf

2. Ulga inwestycyjna 

- druk do pobrania .pdf

Zasady udzielania ulg inwestycyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania