Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

I Wymagane dokumenty

1)  wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,

2)  oświadczenie strony na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy.

3)  oświadczenie strony na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona.

II Opłaty 

1) zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część I pkt 9, za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby pobiera się opłatę skarbową w wysokości 56,00 zł;

2)  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł;

3)  zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego,

4)  numer konta UMiG Dolsk: 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

III Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca.

IV Tryb odwoławczy
  • od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  •  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
V Uwagi

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk.

 

Informacja: tel. 61 28 25 001, w 42.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania