Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

I Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/ lub krzewów. 
  2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
  3. Zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym rośną drzewa i/lub krzewy planowane do usunięcia.
  4. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew i/lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.                                            
  5. W przypadku realizacji inwestycji, dla której jest wymagany projezagospodarowania działki lub terenu zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do wniosku należy dołączyć wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu określający usytuowanie drzew i/lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
  6. Projekt planu nasadzeń zastępczych/przesadzenia drzewa, (jeżeli są planowane), w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
  7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
  8. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
  9. W przypadku działania przez przedstawiciela – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i dowód zapłaty opłaty skarbowej (17 zł) za udzielone pełnomocnictwo.
II Opłaty

Złożenie wniosków, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

III Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Do 60 dni- w sprawach szczególnie skomplikowanych

IV Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

V Uwagi

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza protokół i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie na usunięcie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – zezwolenie na usunięcie wydaje starosta.

Pliki do pobrania