Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

   W związku z przygotowywanym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Urząd Miasta i Gminy Dolsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zmianami) działających na rzecz Gminy Dolsk, do przedstawienia swoich propozycji do wyżej wymienionego programu.

Projekt uchwały jest dostępny:

  • na stronie internetowej gminy Dolsk www.dolsk.pl (do pobrania poniżej),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje,
  • do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój nr 7.

   W szczególności konsultacje dotyczą obszarów w jakich podejmowane są zadania oraz zakresu tych zadań. 

   Opinie winny być wyrażone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres umig@dolsk.pl lub dostarczone do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk. 

Termin wyrażania opinii: od dnia 20.09.2022 roku do dnia 30.09.2022 roku.

Pliki do pobrania