Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

   Urząd Miasta i Gminy w Dolsku przypomina właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

   Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez podpisanie umowy na wywóz nieczystości oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Usługę wywozu nieczystości mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dolsk wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, tj.:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, ul. Krupczyn 9, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 700
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 511
  3. Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe „JARGOS”, Jeziory Wielkie 8c, 63-020 Zaniemyśl, tel. 61 28 72 025, kom. 507 029 286
  4. „STARLECH” Leszek Stępa, Kiełczynek 70, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 505
  5. Piotr Kaczmarek, Zaborowo 62, 63-130 Książ Wlkp., tel. 506 958 238
  6. Usługi Asenizacyjne Marcin Wojta, Zbrudzewo, ul. Długa 10, 63-100 Śrem, tel. 661 727 910
  7. FF-Trans Arkadiusz Mróz, Mechlin, ul. Żurawinowa 10, 63-100 Śrem, tel. 604 508 752
  8. WC SKIP ŻWAWIAK SP. J., ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań, tel. 514 041 802
  9. WC SERWIS Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 504 309 933

   Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

   Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk od listopada 2023 roku rozpoczną cykl kontrolny nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

   Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości wody rzeczywiście zużytej, do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bieżących potrzeb danego gospodarstwa domowego i pojemności zbiornika bezodpływowego.

   W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

   Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

   Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do zgłaszania tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku. Formularz oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – biuro nr 16 oraz do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania