Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

   Przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom i ich użytkownikom o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek składania corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

   Informację należy złożyć w siedzibie UMiG Dolsk w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

   Druki dokumentów dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk lub można je pobrać poniżej:

Pliki do pobrania