Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2023 rok,
  2. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk,
  3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk oraz kandydatów na strażaka ratownika,
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2024,
  5. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk,
  7. zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk,
  8. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024,
  9. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024,
  10. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024,
  11. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/264063.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.