Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2029,
  2. w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok:
   1. przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   3. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   4. przedstawienie opinii właściwych komisji rady,
   5. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji,
   6. dyskusja,
   7. przedstawienie i głosowania poprawek i autopoprawek,
   8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok,
  4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2023-2029,
  5. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023,
  6. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok,
  7. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Nowieczku,
  8. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  9. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  10. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Rozpatrzenie Apelu w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/265923.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.